8th ASAKUSA NEW YEAR ROCK FESTIVAL 1980-1981

Asakusa Kokusai Gekijo

Johnny Ohkura & Gun Smoke